Thanh trương nở Hyperstop DB được chế tạo từ cao su butyl mềm dẻo kết hợp với bentonite trương nở chặn nước tại các vị trí mạch ngừng bê tông

  • Phản ứng trương nở là kết quả của sự tương tác giữa nước và các nhóm hydrophilic của sản phẩm Hyperstop.
  • Sự giãn nở về thể tích tạo ra một áp suất dương tác dụng lên bề mặt khe co giãn của bê tông và ngăn cản nước thấm vào bên trong kết cấu
  • Thanh trương nở Hyperstop DB được chế tạo từ cao su butyl mềm dẻo kết hợp với bentonite trương nở, sản phẩm khi tiếp xúc với nước có tác dụng bịt kín các lỗ xốp và lỗ mao quản tại khu vực mạch ngừng thi công đồng thời tạo ra áp suất nội tại không cho nước thấm qua.
  • Hyperstop được đặt cách mép bê tông ngoài ít nhất 50 mm.

Showing all 3 results