Băng cản nước dạng chữ V
PVC Waterstop V150: Kích thước bản rộng là 15 cm, độ dày là 3 – 5 mm và chiều dài mỗi cuộn là 20m.
PVC Waterstop V200: Kích thước bản rộng là 20 cm, độ dày là 3 – 5 mm và chiều dài là 20m.
PVC Waterstop V250: Kích thước bản rộng là 25 cm, độ dày là 3 – 5 mm và chiều dài là 20m.
PVC Waterstop V320: Kích thước bản rộng là 32 cm, độ dày là 3 – 8 mm và chiều dài là 15m.
Băng cản nước Sika waterbar V
– Sika Waterbars V-15 E: Chiều rộng là 15 cm, độ dày là 2 – 4 mm và chiều dài mỗi cuộn là 30m.
– Sika Waterbars V-15: Chiều rộng là 15 cm, độ dày là 2 – 4 mm và chiều dài là 20m.
– Sika Waterbars V-20: Chiều rộng là 20 cm, độ dày là 3 – 5 mm và chiều dài là 20m.
– Sika Waterbars V-20ECO: Chiều rộng là 20 cm, độ dày là 2 – 4 mm và chiều dài là 20m.
– Sika Waterbars V-25: Chiều rộng là 25 cm, độ dày là 3 – 5 mm và chiều dài là 20m
– Sika Waterbars V-32: Chiều rộng là 32 cm, độ dày là 2.5 – 5.5 mm và chiều dài là 15m

Showing all 8 results